ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

 
   
         
       

 

ชื่อสถานศึกษา
              โรงเรียนชุมชนโนนแดง ตั้งอยู่หมู่ 15 ถนนเจนจบทิศ  ตำบลโนนแดง    อำเภอโนนแดง        จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30360  โทรศัพท์ 0-4448-5104 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  7 

 

 

 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนโนนแดง
 
                      โรงเรียนชุมชนโนนแดง ตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่ที่ 15 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง           จังหวัดนครราชสีมา (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง) เดิมชื่อโรงเรียนโนนตาเถร 3 (วัดบ้านหัวโคก) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2481 โดยคณะกรรมการอำเภอบัวใหญ่ อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านหัวโคกเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวม 5 ห้องเรียน โดยมีนายก้อน แข็งขัน เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้ย้ายสถานที่เรียนมาเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านโนนแดง และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนชุมชนโนนแดง” (สังฆคุรประชาพัฒนา) เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2509

 

                วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ได้ย้ายจากสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญวัดบ้านโนนแดงมาเรียนที่อาคารเอกเทศถาวรหลังใหม่ (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียน เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7)
                ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนบ้านโนนแดง (สังฆคุรุประชาพัฒนา) ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนชุมชนโนนแดง” และในปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนโนนแดงเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
มีเขตพื้นที่บริการ  8  หมู่บ้าน  ได้แก่
                หมู่  1  บ้านโนนแดง                        
                หมู่  3  บ้านเต็งสูง     
                หมู่  4  บ้านหัวโคก                                                                  
                หมู่  10  บ้านบุตาคง                          
                หมู่  11  บ้านใหม่ศรีประทาน
                หมู่  12  บ้านโนนเขว้า
                หมู่  13  บ้านหนองโจด
                หมู่  15  ตลาดโนนแดง