ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
     ยิ้มใส ไหว้สวย
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
    เด่นคุณธรรม นำวิชาการ