ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์ (Vision)

                โรงเรียนชุมชนโนนแดง  จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนโดยเน้นความรู้  คู่คุณธรรม   
นำเทคโนโลยี มีมาตรฐานการศึกษา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง  ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ


ปรัชญา  (Philosophy)

“เราจะสร้างคนให้สูงค่า  ทั้งปัญญาและคุณธรรม”