ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

   1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมครูและนักเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพครูและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

          3. ส่งเสริม  พัฒนา  ให้ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกาย  และจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

          4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา

          5. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์ (Goal)

1.  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น

2.  โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

3.  นักเรียนทุกคนมีความรู้  คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4.  ข้าราชการครูทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาชีพ  มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

5.  ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  สามารถหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

6. โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศ  เพื่อใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.  ครูและนักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

8.  ครูและนักเรียนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน