ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนชุมชนโนนแดง
นายอุดม  แข็งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนแดง : ประพันธ์

** ชุมชนโนนแดง แกร่งกล้าวิชาการ เหลืองแดงตระหง่าน งานกีฬาสง่าศรี สร้างเด็ก
สร้างคนสู่สังคมเป็นคนดี ชุมชนก้าวหน้า ถิ่นของพวกเราชุมชนโนนแดง
*** การศึกษายุดใหม่ ก้าวไกลเทคโนโลยี รวบไอซีที ทุกนาทีเราก้าวไปไกล สู่สังคมโลก สร้างสัมคมไทย   มาประยุกต์ใช้ เทิดไท้องค์ราชัน
* จะสร้างคนให้สู่ค่า ทั้งปัญญาและคุณธรรม ปณิธานอันสูงล้ำ พวกเราทำต่อๆ กันมา
โนนแดงจะสูงสุดฟ้า  ถ้าพวกเรามาชุมชนโนนแดง หล่อหลอมดวงใจ
เพื่อเป็นเจ้าชุมชนโนนแดง
(ซ้ำ */**/***/*) หล่อหลอมดวงใจ เพื่อเป็นเจ้าชุมชนโนนแดง