ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภาคภูมิใจของเรา
ความภาคภูมิใจของเรา

 
ความภาคภูมิใจของเรา

 

-โรงเรียนได้รับการรับรองจาก  สมศ.  ให้ผ่านเกณฑ์ทุกมาตรฐานที่  สมศ.  กำหนด

-โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม

-โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

-โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด  ของสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

- โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้  100%

-โรงเรียนได้รับเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่  2

- นายอุดม  แข็งขัน  ได้รับเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่นของอำเภอโนนแดง

- นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์  ได้รับเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กล่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

- นางศุภากร  แข็งขัน  ได้รับเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

- นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์  ครูผู้สอนกิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่  60

- นางน้ำฝน  มาตรปัญญา  /  นางพิศารัตน์  เวทางค์บวรกุล  ครูผู้สอนกิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อ  ระดับ  สพป.นครราชสีมา  เขต 7

 

 

- ครูมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  13  คน  คิดเป็นร้อยละ  59

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  60 

-    นักเรียนได้รับเหรียญทอง  23  กิจกรรม  ระดับศูนย์เครือข่ายฯ  ที่  1

-    นักเรียนได้รับเหรียญทอง  3  กิจกรรม  เหรียญเงิน  4  กิจกรรม

 เหรียญทองแดง  6  กิจกรรม  อื่นๆ  10  กิจกรรม  ระดับ  สพป.นม.7

-    นักเรียนได้รับเหรียญทอง  2  กิจกรรม  เหรียญเงิน  1  กิจกรรม  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- นักเรียนชนะเลิศกีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน  12 ปี  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

- นักเรียนชนะเลิศกีฬาฟุตซอล  ระดับประถมศึกษา และรองชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

 

 

  ผลงานและความภาคภูมิใจในปัจจุบัน

 

1.ระดับโรงเรียน

 

   -  ได้การรับรองจาก สมศ. ให้ผ่านเกณฑ์ทุกมาตรฐานที่ สมศ.กำหนด

 

2. ความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

 

 - โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

 

 -  โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง

 

 -  โรงเรียนต้นแบบการฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 - โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

 

 -  โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน

 

 - โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่าน

 

 -  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนชุมชนโนนแดง

 

 - โรงเรียนต้นแบบแกนนำการจัดการเรียนร่วม

 

 -  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 

3. ปี 2558 ศิลปหัตกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 65

 

    ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

       - การแข่งขันเขียนภาพลายเส้น ม.1-ม.3 

 

       - การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

 

       - การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

 

       - การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

 

       - การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

 

       - การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

 

       - การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3

 

4. ปี 2558 ศิลปหัตกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 65 ระดับชาติ

 

       - รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

 

       - ชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

 

 

 

 

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.77 KB