ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิศารัตน์ เวทางค์บวรกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อนุบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0856119326
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูนครปฐม /การอนุบาลศึกษา
ป.7 ร.ร บ้านเอือดใหญ่
ม.ศ 3 ร.ร เอือดใหญ่พิทยา
ม.ศ 5 ร.ร มัธยมตระการพืชผล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536 โรงเรียนชุมชนโนนแดง อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น 2546
2 ครูระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น 2541
3 ครูระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น 2539
4 ได้รับรางวัลห้องเรียนดีเด่นระดับก่อนประถมศึกษา 2536