ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางน้ำฝน มาตรปัญญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0892324730
อีเมล์ : namfon matpanya@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสำพะเนียง
2536 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสำพะเนียง
2540 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภู่วิทยา
2544 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
8 พ.ย. 49 - 13 พ.ค 52 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง ครูผู้ช่วย
14 พ.ค 52 - ปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนโนนแดง ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูสอนดี ระดับปฐมวัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2555
2 ครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น (ระดับปฐมวัย) ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง "ครูสอนดี"
3 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับปฐมวัย เนื่องในวันครู 2544 ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1