ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปราณีต พลสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2508-2515 ป.7 ร.ร บ้านโนนแดง
2516-2518 ม.ศ 3 ร.ร พิมาย
2519-2523 ป.วส (คหกรรมศาสตร์) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
2538 ค.บ (คหกรรมศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ต.ค 2553 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ครูชำนาญการ
1 ต.ค. 2546 ร.ร บ้านตลาดประดู่ อาจารย์ 2
16 พ.ค. 2550 ร.ร บ้านดอนยาว ครูชำนาญการ
3 พ.ค. 25 ร.ร บ้านหนองใหญ่ ครู 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล