ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวโสตรศรี ศรีธรรมานุสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บรรณารักษศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899474123
อีเมล์ : kantu2623@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ศศ.บ.
2514-2518 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนสิทธิธรรมศาสตร์ศิลป์
2518-2521 ป.7 ร.ร ประถมศ.อ.ศ.อ
2521-2526 ประกาศณียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร. นารีนุกูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2531 โรงเรียนหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3 ถึง อาจารย์ 2 ระดับ 6
2545 โรงเรียนชุมชนโนนแดง อาจารย์ 2 ระดับ 6 ถึง ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่63 อันดับที่13 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
2 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาพลศึกษา ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 30 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาพลศึกษา ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
4 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาพลศึกษา ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ