ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรรณิภา แก้วไพทูรย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บรรณารักษศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0862650849
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง / ศศ.บ.
2509-2512 ป.6 โรงเรียนไตรรัตร์ศึกษา
2516-2518 ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุโขทัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529 โรงเรียนบ้านนาดี อาจารย์ 1
2537 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คุณครูผู้สอน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ลำดับที่5 ระดับศูนย์เครือค่ายฯ
2 คุณผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อันดับที่1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
3 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 22 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ครูผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น
5 ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์