ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุวรรณ แก้ววิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0895850131
อีเมล์ : ja_kaew@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 คุรุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2592-31มี.ค.33 ป.6 โรงเรียนชุมชนโนนแดง
2534-2536 ม.3 โรงเรียนภู่วิทยา
2537-2539 ม.6 โรงเรียนภู่วิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 โรงเรียนบ้านประสุข ครูผู้ช่วย
2544 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คุณครูผู้สอน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ลำดับที่1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ฯ
2 คุณครูผู้สอน การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.4-ม.3 ลำดับที่3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ฯ
3 คุณผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานสุขภาพ ม.1-ม.3 อันดับที่1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
4 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดประติมากรรมลอยตัว ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 22 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
8 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
9 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 47 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
11 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ