ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอรอุมา เลี้ยงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0868771624
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528-2534 ป.6 ร.ร. ชุมชนโนนแดง
2534-2537 ม.3 ร.ร. ภู่วิทยา
2537-2540 ม. 6 ร.ร. ภู่วิทยา
2540-2544 ค.บ (ชีววิทยา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
2555 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ม. ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 เม.ย. 46 ร.ร. บ้านหนองสนวน อาจารย์ 1
13 พ.ค. 47 ร.ร. วัดบ้านตะเภาหนุน อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2553 ร.ร. ชุมชนโนนแดง ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คุณครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพ่รองทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ลำดับที่1 ระดับสูญเครือค่ายฯ
2 คุณครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพ่รองทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ลำดับที่1 ระดับสูญเครือค่ายฯ
3 คุณครูผู้สอน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ลำดับที่1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ฯ
4 คุณครูผู้สอน การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.4-ม.3 ลำดับที่3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ฯ
5 คุณครูผู้สอน การแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ลำดับที่1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ฯ
6 คุณครูผู้สอน การแข่งขันวาดภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 ลำดับที่1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ฯ
7 คุณครูผู้สอน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ลำดับที่2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ฯ
8 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ลำดับที่2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือค่าย ฯ
9 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ลำดับที่2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือค่าย ฯ
10 คุณผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานสุขภาพ ม.1-ม.3 อันดับที่1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
11 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 (กลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วม) รางวัลเหรียญทอง อันดับ 33 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
13 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 2 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
14 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพระบายสี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 (กลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วม) รางวัลเหรียญทอง อันดับ 54 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพระบายสี 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 (กลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วม)รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
16 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 (กลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วม) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
17 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 54 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
19 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
20 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
22 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
23 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 7 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
25 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
26 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
28 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ