ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุรีรัตน์ สถิตย์พงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862541033 / 044475147
อีเมล์ : satipong.pom@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 วิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2510-2513 ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ
2517-2519 ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
2520-2524 ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 มิ.ย 2526 โรงเรียนชุมชนโนนแดง อาจารย์ 1 ระดับ 3
10 พ.ค. 2537 โรงเรียนหนองบง อาจารย์ 2 ระดับ 7
25 พ.ย. 2545 โรงเรียนหนองบง อาจารย์ 3 ระดับ 8
15 ธ.ค. 2547 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คุณครูผู้สอน การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ลำดับที่1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือค่ายฯ
2 คุณครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 อันดับที่3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
3 คุณผู้ฝึกสอน การประกวดมารยาท ม.1-ม.3 อันดับที่5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
4 คุณผู้ฝึกสอน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อันดับที่1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
5 คุณผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อันดับที่1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
6 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 62 (กลุ่มนักเรียนพิเศษ) กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม อันดับที่ 9 เหรียญทอง
7 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 (กลุ่มนักเรียนพิเศษ) กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม (รางวัลชนะเลิศ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 (กลุ่มนักเรียนพิเศษ) กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม (รางวัลชนะเลิศ) ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
9 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จ.ชัยภูมิ (กลุ่มนักเรียนพิเศษ) กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม (รางวัลรองชนะเลิศ) อันดับที่ 1 เหรียญทอง
10 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 จ.มหาสารคาม สาระสังคมฯ กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9
11 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จ.อุดรธานี สาระสังคมฯ กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 13