ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกรนิศ แข็งขัน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0807311171
อีเมล์ : num_CHKH@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/บธ.บ.
2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู๋ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/ค.บ.
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 บริษัทโคราชเคนกิ K1 พนักงานฝ่ายบุคคล
ปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนโนนแดง ,โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คุณครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพ่รองทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ลำดับที่1 ระดับสูญเครือค่ายฯ
2 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาพลศึกษา ป.1-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 22 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาพลศึกษา ป.1-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
4 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาพลศึกษา ป.1-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
5 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 47 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
7 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ