ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงธิดา ประกอบคำ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0862431887
อีเมล์ : duangtida2@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คุณครูผู้สอน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ลำดับที่12 ระดับศูนย์เครือค่ายฯ