ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุรศักดิ์ ฉวีวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0844179722
อีเมล์ : physicthai@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ม.6 โรงเรียนชุมพวงศึกษา
ค.บ.(ฟิสิกส์) ราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13 พ.ย.2551 โรงเรียนราษฎร์สโมสร ครูผู้ช่วย
โรงเรียนชุมชนโนนแดง ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 อันดับที่3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
2 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อันดับที่2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
3 ครูผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 อันดับที่1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ