ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเลิศศักดิ์ สามิดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0815481879
อีเมล์ : pianolo2549@gmail.com
ที่อยู่ :
258 หมู่ 7 ต.ประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536-2538 ม.3 โรงเรียน ศรีสงครามวิทยา
2538-2540 ม.6 โรงเรียน ศรีสงครามวิทยา
2540-2544 ค.บ.(คณิตสตร์) สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14พ.ย.2551 โรงเรียน บ้านคงพังมวลชนรังสรรค์ ครูผู้ช่วย
1ต.ค.2556 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คุณครูผู้สอน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ลำดับที่4 ระดับศูนย์เครือค่ายฯ
2 คุณผู้ฝึกสอน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 อันดับที่4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
3 ครูผู้ฝึกสอน การรแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่63 อันดับที่5 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ