ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวิภารัตน์ สังมาตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คุณครูผู้สอน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ลำดับที่4 ระดับศูนย์เครือค่ายฯ
2 คุณครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว(Skit) ม.1-ม.3 อันดับที่1 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ