ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัมรา โปร่งมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0878574473
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
1 หมู่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปี 2513 - 2517 ประกาศนียบัตร (ป.7) โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ปี 2518 - 2522 ประกาศนียบัตร (ม.ศ.5) โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
ปี 2523 - 2524 พยาบาลเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2525 - 2527 ปริญญาตรี (คบ.) วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
ปี 2546 - 2547 บริหารทั่วไป(ศศบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529 - 2530 โรงพยาบาล ราชวิถึ กรุงเทพฯ พยาบาลเทคนิค
2531-2536 โรงพยาบาล บางเขน กรุงเทพฯ พยาบาลเทคนิค
2537 - 2558 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน ครู
ปัจจุบัน 2558 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ครู
2531 - 2536 โรงพยาบาล บางเขน กรุงเทพฯ พยาบาลเทคนิค
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2558
2 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 เหรียญทอง
3 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 เหรียญทอง
4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 เหรียญทอง
5 ครูดีเด่น สาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2556 (ป.1-6)
6 ครูดีเด่นสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ช่วงชั้นที่ 1) ปีการศึกษา 2551