ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

นายโสรัตน์ ศรีนอก

นางนุชจรินทร์ ดงนอก
ครู คศ.3

นางสุรีรัตน์ สถิตย์พงษ์
ครู คศ.3

นางพรรณิภา แก้วไพทูรย์
ครู คศ.3

นางปราณีต พลสม
ครู คศ.3

นางพิศารัตน์ เวทางค์บวรกุล
ครู คศ.3

นางสาวโสตรศรี ศรีธรรมานุสาร
ครู คศ.3

นางสาวอัมรา โปร่งมณี
ครู คศ.3

นางอรอุมา เลี้ยงวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวรัตติยา นามโนรินทร์
ครู คศ.3

นางน้ำฝน มาตรปัญญา
ครู คศ.2

นายสุรศักดิ์ ฉวีวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวมะลิสา หนูไธสง
ครู คศ.2

นายเลิศศักดิ์ สามิดี
ครู คศ.2

นายอนุชิต แก้วคูนอก
ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ แก้ววิชัย
ครู คศ.2

นางวิภารัตน์ สังมาตร
ครู คศ.1

นางสุพัชนีวัลย์ แข็งขัน
ครู คศ.1

นางสาวนภัสกร อาสา
ครู คศ.1

นางสาวอรุณี เขยนอก
ครู คศ.1

นายวาทิต มะยม
ครู คศ.1

นายธนากร มานะงาน
ครู คศ.1

นางสาวสุมนมาลย์ สุหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวคนธ์ วรรณา
ครูผู้ช่วย

นายเสกสรร โคนชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นายอภิชาติ วงค์คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ เทียมทัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรนิศ แข็งขัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวทิพาภรณ์ ภาควัชรโยธิน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวดวงธิดา ประกอบคำ
ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

นางอรกัญญา ฉัตรสุทธิกร
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางกนกวรรณ ตั้งเซ่ง
ครูอัตราจ้าง

นายสมชาย คิดถูก
ช่างครุภัณฑ์ ๔

นายสนอง สีฤทธิ์
ช่างครุภัณฑ์ ๓

นางสาวกัญญาภัทร หนองเรือง
ครูผู้ช่วย